Tartalom:

Train Simulator


(Kategória: Letöltés)
2019 01 22, 7:22

Fájl mérete: 56.29 kb
Letöltve:11733 alkalommal
Tud­ni­va­lók a ma­gyar nyel­vű for­dí­tás­ról és an­nak hasz­ná­la­tá­ról:

1. A for­dí­tás é­ke­zet­he­lyes, ma­gyar nyel­vű és nem hi­va­ta­los, a Mic­ro­soft cég sem­mi­lyen for­má­ban nem tá­mo­gat­ja.
2. A hasz­ná­lat­hoz szük­ség van az e­re­de­ti prog­ram­ra.
3. A tö­mö­rí­tett ál­lo­mány és tar­tal­ma (a for­dí­tás és a be­tű­kész­le­tek) a ké­szí­tő í­rott en­ge­dé­lye nél­kül sok­szo­ro­sí­tá­sa és ter­jesz­tés­re nem ke­rül­het­nek. A ké­szí­tők a vál­toz­ta­tás­ra min­den jo­got fenn­tar­ta­nak. A for­dí­tás és a mó­do­sí­tott be­tű­kész­let sza­ba­don ter­jeszt­he­tő és to­vább­ad­ha­tó vál­toz­ta­tás nél­kül.


Ezen tartalom származási helye: a Thor szórakoztató portál
( http://thor.hu/?download_view7_90_Train_Simulator )